เงื่อนไขการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง

เงื่อนไขการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง


สยามทูลส์ มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางโดยมีเงื่อนไขดังนี้


- สินค้าที่สามารถเก็บเงินปลายทางได้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมและมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท

- สินค้าที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท / น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ไม่สามารถเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางได้

- กรณีเก็บเงินปลายทางลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มโดยคิดคำนวนจาก

  ราคาสินค้า + ราคาค่าขนส่ง + ค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง"ขนส่งเป็นผู้เรียกเก็บ 3%"

  ตัวอย่าง สินค้าราคา 100 บาท ค่าขนส่งโดยคิดตามน้ำหนัก 45 บาท ค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทาง 3%

  100+45=145+3% = ลูกค้าชำระค่าสินค้าปลายทางเป็นจำนวนเงิน 149 บาท